Met een gerust gevoel meer ontdekken en ondernemen

Algemene voorwaarden Folloow

De algemene voorwaarden zijn met zorg opgesteld. Voor al uw rechten alsmede uw plichten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden op deze pagina.

 

Door hier te klikken kunt u de PDF-versie downloaden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
1.1 Folloow; de eenmanszaak Folloow, gevestigd te Prinsenbeek en ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 74630601.
1.2 Eindgebruiker; de individuele (natuurlijke) persoon, die een Product gebruikt en/of gebruik maakt van
een Aansluiting.
1.3 Aansluiting; elke door Folloow aangeboden mogelijkheid om (Telecommunicatie-)diensten te benutten
op het Netwerk.
1.4 Abonnement; elke overeenkomst met Folloow voor een Aansluiting (“Connectivity”), die periodieke of
eenmalige vaste lasten omvat.
1.5 Contractant; de (rechts-)persoon met wie Folloow een Overeenkomst heeft gesloten.
1.6 Overeenkomst; iedere Overeenkomst tussen Folloow en Contractant op grond waarvan Folloow een
of meer Producten en/of Diensten levert en/of de Installatie van een Product verzorgt.
1.7 Diensten; het geheel van de diensten die Folloow en derden leveren.
1.8 GPS Hardware; GPS trackers en/of accessoires
1.9 Installatie; werkzaamheden samenhangend met (in de breedste zin van het woord) inbouw,
uitbouw en/of vervanging van een Product in een object.
1.10 Netwerk; de infrastructuur, geleverd en in stand gehouden door derden en/of Folloow, voor (mobiele)
Telecommunicatiediensten en/of andere diensten.
1.11 Product; ieder door Folloow geleverd product, waaronder GPS Hardware.
1.12 SIM-kaart; de chip(-kaart) die het, tezamen met een Aansluiting, mogelijk maakt om
Telecommunicatiediensten af te nemen via het Netwerk.
1.13 Telecommunicatiedienst; de dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering
van spraak- en/of dataverkeer over het Netwerk.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Contractant en Eindgebruiker wordt
nadrukkelijk uitgesloten.
2.3 Folloow is leverancier van Producten en Diensten aan Contractant en Eindgebruiker, en zij verricht –
indien en voor zover overeengekomen - Installatie.
2.4 De GPS hardware bepaalt zijn locatie via GPS en het bereik van de GPS Hardware wordt negatief
beïnvloed indien deze zich niet in open zicht van de GPS satellieten bevindt;
2.5 De GPS Hardware dient zowel GPS- als GSM bereik te hebben om zijn locatie via het Netwerk te
verzenden naar de GPS tracking server. Wanneer dit bereik ontoereikend is, verzendt de GPS
Hardware geen locatie(s) en zal de laatste bekende locatie worden gegeven.
2.6 Ten aanzien van Telecommunicatiediensten geldt dat de mogelijkheid om een verbinding tot stand te
brengen, alsmede de kwaliteit van een verbinding niet op iedere plaats en op elk moment gelijk of
toereikend is. Partijen onderkennen dat de Diensten (alsmede de juistheid van de GPS data en/of de
kwaliteit van het Netwerk) negatief kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals slecht
weer, hoge gebouwen, tunnels, bergen, atmosferische omstandigheden, aanpassingen en onderhoud
van het Netwerk, etc. Folloow spant zich binnen de grenzen van hetgeen voor haar redelijkerwijze
mogelijk is in om dergelijke beperkingen en/of storingen te beperken en deze - met inachtneming van
het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde - te verhelpen.
2.7 Indien gedurende de looptijd van een Overeenkomst door Folloow nieuwe Diensten beschikbaar
worden gesteld en/of tarieven worden gewijzigd dan blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort
van toepassing, tenzij deze zelf worden gewijzigd of daarvan expliciet (schriftelijk) wordt afgeweken.
2.8 Het is Folloow toegestaan de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, ook voor bestaande
Overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking dan wel zoveel later
als de bekendmaking vermeld.
2.9 Wanneer Folloow de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigt en deze aanpassingen dragen bij aan
een verslechtering van de dienstverlening aan Contractant en indien de Contractant deze wijzigingen
in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan Contractant de Overeenkomst schriftelijk
opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging
dient in dat geval schriftelijk plaats te vinden, middels een per aangetekende post verzonden brief die
door Folloow wordt ontvangen voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
2.10 Ongeldigheid van een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laten de rechtsgeldigheid
van de overige bepalingen onverlet.
2.11 Het is Folloow toegestaan om bij de nakoming door haar van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst gebruik te maken van derden.
2.12 In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de bepalingen van een tussen de Contractant en
Folloow gesloten specifieke Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.13 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.
2.14 Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, blijven niettemin de
overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen Folloow en de Contractant in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Door Folloow gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk expliciet anders
is overeengekomen.
3.2 De geldigheidsduur van door Folloow gedane aanbiedingen bedraagt één maand (vanaf de dag waarop
de aanbieding werd verzonden), tenzij een aanbieding expliciet een andere termijn vermeldt of het
aanbod op een eerder moment door Folloow wordt ingetrokken.
3.3 Een Overeenkomst en/of een Abonnement komt (elektronisch of schriftelijk) tot stand doordat (en op
de dag dat) Folloow de Overeenkomst cq. het Abonnement ondertekent of bevestigt, dan wel de aan
haar verstrekte opdracht middels een opdrachtbevestiging bevestigt. Het niet (mede) ondertekenen
en/of retour zenden van de Overeenkomst cq. het Abonnement door de Contractant aan Folloow laat
zijn/haar gebondenheid aan de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.
3.4 Als de Contractant een natuurlijke persoon is, dan heeft deze het recht de Overeenkomst en/of het
Abonnement binnen 14 werkdagen na begindatum van de Overeenkomst te ontbinden. In geval van
zodanige beëindiging rust op de Contractant de verplichting om Producten in originele verpakking en
in originele staat binnen genoemde 14 werkdagen aan Folloow te retourneren, bij gebreke waarvan
Contractant de prijs van de Producten en Diensten verschuldigd blijft. Kosten verbonden aan
Installatie worden door Folloow nimmer gerestitueerd en zijn te allen tijde verschuldigd door de
Contractant, ook indien gebruik wordt gemaakt van de in dit artikel genoemde mogelijkheid de
Overeenkomst en/of het Abonnement te ontbinden.
3.5 Folloow is gerechtigd de (rechten en plichten voortvloeiend uit de) Overeenkomst en/of het
Abonnement geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derde(n).
3.6 Een tot stand gekomen Overeenkomst kan slechts gewijzigd worden indien en voor zo ver dit
schriftelijk wordt overeengekomen.
3.7 Folloow is niet gebonden aan enige toezegging door ondergeschikten van Folloow en/of derden die
werkzaamheden verrichten voor of ten behoeve van Folloow, anders dan nadat zodanige
toezegging door Folloow schriftelijk aan de Contractant of de Eindgebruiker is bevestigd.
3.8 Folloow kan in geen geval aan een offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offerte of aanbieding of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3.9 In offertes of Overeenkomst opgegeven tarieven, product specificaties, voorwaarden etc. gelden niet
automatisch voor toekomstige orders
3.10 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn
bevestigd door Folloow.
3.11 Alle opgaven van Folloow van getallen, maten, gewichten en kleur van de producten zijn met zorg
gedaan. Folloow kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde
of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slecht aanduidingen van de
betreffende producten. Wanneer Contractant aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken
van de opgaven van Folloow of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen, dat de
klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft deze het recht de
overeenkomst te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 4 Aansluiting en Diensten

4.1 Aanvraag van een Aansluiting vindt plaats op de door Folloow aangegeven wijze, onder opgave cq.
overlegging door de Contractant van de door Folloow voorgeschreven gegevens cq. bescheiden.
4.2 Zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van een Abonnement cq. Installatie zal Folloow zorgen
voor het in dienst stellen van de Aansluiting, middels het aansluiten van de geleverde SIM-kaart(en)
op het Netwerk, en het leveren van de overeengekomen Diensten.
4.3 Folloow draagt zorg voor toekenning van een of meer nummers aan Contractant, waarbij geldt dat
noch de Contractant noch de Eindgebruiker aanspraak heeft op een of meer specifieke nummers.
Folloow is gerechtigd om – indien en voor zo ver daartoe redelijke gronden aanwezig zijn - verstrekte
nummers te wijzigen, zonder dat dit op enigerlei wijze leidt tot aanspraak op een vergoeding aan de
zijde van de Contractant en/of de Eindgebruiker.
4.4 Folloow biedt de overeengekomen diensten uitsluitend in de overeengekomen landen en/of
gebieden aan. In geval er geen sprake is van een uitputtende lijst met landen en/of gebieden wordt
de dienstverlening verondersteld te zijn overeengekomen voor het land van vestiging van de
betreffende Folloow vestiging.
Onder internationale dienstverlening wordt, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk
anders overeengekomen, dienstverlening in de volgende landen verstaan: Afghanistan, Albania,
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas,
Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, British
Virgin Islands, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canada, Cayman Islands, Chad,
Chile, China, Colombia, Congo, Republic of Congo, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, Gabon,
Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan
, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Macedonia, Malawi, Malaysia, Malta, Mexico,
Moldova, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Myanmar, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles,
New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Papua New Guinea,
Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint
Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Serbia, Singapore
, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan,
Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine,
United Arab Emirates, United Kindgom - Jersey & Guernsey, United Kingdom, United Kingdom - Isle of
Man, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zambia.

Artikel 5 Installatie

5.1 Indien en voor zo ver Installatie onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, geldt dat:
(i)          Folloow gerechtigd is deze geheel of deels te laten uitvoeren door derden;
(ii)         Folloow gerechtigd is de locatie te bepalen waar deze plaatsvindt;
(iii)        Folloow dan wel een door haar ingeschakelde derde gerechtigd is de Installatie niet uit te
voeren en de Overeenkomst te ontbinden (zonder dat ter zake op haar enige verplichting
tot (schade-)vergoeding zal komen te rusten) in geval uit het voorafgaand aan de Installatie
verricht onderzoek van het object blijkt dat deze zich niet of in onvoldoende mate leent
voor Installatie (een en ander ter uitsluitende beoordeling van Folloow).
5.2 Folloow dan wel de door haar ingeschakelde derde is bevoegd Producten of Diensten te leveren die
in geringe mate afwijken van de in de Overeenkomst omschreven Producten en Diensten, doch die
daarmee op functioneel gebied gelijk zijn te stellen. Indien Folloow, dan wel de door haar
ingeschakelde derde, naar het oordeel van de Contractant en/of de Eindgebruiker de (geïnstalleerde)
Producten en Diensten zodanig heeft geleverd dat deze wezenlijk van de overeengekomen
(geïnstalleerde) Producten of Diensten afwijken, dan is Contractant bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden gedurende 7 werkdagen nadat Contractant de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze
had kunnen ontdekken. Folloow is in geen geval verplicht tot vergoeding van dientengevolge
geleden schade.

Artikel 6 Duur van de Overeenkomst cq. Abonnement en beëindiging

6.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor een vaste periode dan wel voor onbepaalde tijd. Een
Abonnement dat is aangegaan voor een vaste periode wordt niet automatisch verlengd en eindigt –
zonder dat opzegging noodzakelijk zal zijn - na ommekomst van de periode waarvoor deze is
aangegaan, tenzij de Contractant (de looptijd van) het Abonnement tijdig verlengt (“opwaardeert”)
op een daartoe door Folloow aangegeven wijze. Een Abonnement dat is aangegaan voor een periode
van onbepaalde tijd, heeft een looptijd van tenminste 12 maanden en wordt nadien steeds met een
periode van een jaar verlengd, zulks tot wederopzegging.
6.2 Tussentijdse beëindiging door middel van opzegging van een Overeenkomst cq. een Abonnement
afgesloten voor een vaste periode is niet mogelijk. Een Abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd
kan beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van (tenminste) één maand, voor
het eerst tegen het einde van een periode van 12 maanden en nadien steeds tegen het einde van
een daaropvolgende maand. Opzegging door de Contractant dient te geschieden door middel van
een aangetekende brief aan Folloow. De datum van ontvangst door Folloow van zodanige brief geldt
als de datum waarop is opgezegd. Beëindiging van een Abonnement door opzegging zal nimmer
recht geven op restitutie van reeds betaalde bedragen.
6.3 In geval een Abonnement dat is aangegaan voor een vaste periode is geëindigd op de wijze als
bedoeld in artikel 6.1 dan kan de Contractant binnen een periode van 12 maanden nadien alsnog het
abonnement verlengen (“opwaarderen”) op een daartoe door Folloow aangegeven wijze, bij gebreke
waarvan de SIM-kaart definitief wordt gedeactiveerd.
6.4 Folloow is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst en/of een Abonnement (schriftelijk) te
ontbinden (cq. de nakoming van op haar rustende verplichtingen op te schorten), met behoud van
recht op vervangende schadevergoeding, in geval de Contractant en/of de Eindgebruiker in de
nakoming van één of meer van de overeengekomen verplichtingen tekort schiet. Voor zover
nakoming door Contractant nog redelijkerwijze mogelijk moet worden, zal een ingebrekestelling
dienen plaats te vinden. Niettegenstaande het vorengaande is ontbinding en/op opschorting van een
Overeenkomst en/of een Abonnement zonder ingebrekestelling (en met onmiddellijke ingang)
mogelijk in geval van:
(i)              (een aanvraag tot) faillissement dan wel (voorlopige) surseance van betaling en/of;
(ii)              een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen en/of;
(iii)             het verstrijken van een voor nakoming van enige contractuele verplichting
bepaalde termijn en/of;
(iv)             in geval de Contractant of de Eindgebruiker schade toebrengt aan (cq. dreigt toe te
brengen aan) het Netwerk, Folloow, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde
derden, dan wel zijn/haar gebruik van de Producten en/of Diensten een of meer
strafbare feiten oplevert en/of;
(v)              in geval uitvoering van de Overeenkomst of het Abonnement voor Folloow door van
buiten komende oorzaken onmogelijk dan wel onevenredig bezwaarlijk wordt.

Artikel 7 Tarieven en Prijzen

Artikel 7 Tarieven en Prijzen
7.1 De tarieven c.q. prijzen voor de Diensten en/of Producten zijn aan Folloow verschuldigd volgens de
door haar in de Overeenkomst en/of het Abonnement opgegeven tarieven c.q. prijzen. Over de te
betalen bedragen worden BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen berekend. De
opgegeven prijzen zijn in Euro’s en zijn– tenzij expliciet anders aangegeven – exclusief
omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde belastingen of heffingen en andere
kosten zoals maar niet uitsluitend kosten van bezorging en verzekering.
7.2 De actuele prijzen cq. tarieven voor Producten en Abonnementen zijn opvraagbaar
op www.folloow.nl.
7.3 Alle prijzen en tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van een Overeenkomst
en/of een Abonnement.
7.4 Folloow is gerechtigd om na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en/of een
Abonnement de prijzen te verhogen indien en voor zo deze verband houdt met wijziging of invoering
van belastingen, heffingen, of andere lasten van overheidswege dan wel er sprake is
van prijsverhogende factoren (zoals de prijzen verbonden aan gebruik van het Netwerk).
7.5 Onverminderd het voorgaande artikel heeft Folloow het recht om de prijzen van haar Diensten en
Producten jaarlijks te wijzigen.
7.6 Indien Folloow ten gevolge van onvoorziene maatregelen van (inter)nationale en/of Europese
(overheids)organen, alsmede van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wijzigingen dient aan te
brengen in enig onderdeel van de Overeenkomst, mag Folloow alle prijzen in verband met hun
onderlinge samenhang, wijzigen.
7.7 Eventuele kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van de
Contractant worden door Folloow als meerwerk in rekening gebracht.
7.8 In geval als gevolg van een (administratieve) fout of een storing Folloow Portal aan Contractant een
incorrecte prijs in rekening heeft gebracht dan behoudt Folloow recht op betaling door Contractant
van de correcte prijs, welke zal worden voldaan na ontvangst van een daartoe strekkende (correctie-
)factuur.

Artikel 8 Betaling

8.1 Alle prijzen en tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van aangaan van een Overeenkomst een
Abonnement, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door Foloow verzonden facturen dienen
in alle gevallen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Alle aan Folloow verschuldigde bedragen dienen door Contractant zonder inhouding of
verrekening te geschieden op de door Folloow aangegeven wijze.
8.3 Indien Folloow enige verschuldigde betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde termijn heeft
ontvangen, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Folloow vanaf dat
moment recht op vergoeding van wettelijke rente, gerechtelijke kosten en (buitengerechtelijke)
incassokosten, welke – voor zo ver Contractant niet consument is – worden gesteld op 15% van het
verschuldigde bedrag (exclusief BTW), met een minimum van € 40,-. De hoogte van het
verschuldigde bedrag en daarbij behorende incassokosten worden conform de Wet Incasso Kosten
berekend.

Artikel 9 Levering en uitvoering

9.1 Door Folloow opgegeven levertijden c.q. leveringstermijnen zijn in alle gevallen indicatief,
overschrijding van zodanige termijn levert geen tekortkoming in de nakoming aan de zijde van
Folloow op.
9.2 Door Folloow opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment van totstandkoming van een
Overeenkomst, tenzij Folloow voor de uitvoering daarvan over nadere bescheiden, gegevens en/of
andere documenten dient te beschikken cq. nadere formaliteiten dienen te worden vervuld , in welk
geval de leveringstermijn ingaat op het moment van (volledige) ontvangst cq. het vervuld zijn van
zodanige formaliteiten. In geval Folloow krachtens de Overeenkomst recht heeft op vooruitbetaling
dan vangt een leveringstermijn niet eerder aan dan na ontvangst van zodanige vooruitbetaling.
9.3 Levering van een Product wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van afgifte aan de
Contractant of de Eindgebruiker, (op-)levering van een Installatie wordt geacht te hebben
plaatsgevonden indien en zodra Folloow aan Contractant te kennen geeft dat de werkzaamheden
zijn voltooid en Diensten worden geacht te zijn geleverd op het moment waarop Contractant of
Eindgebruiker deze in ontvangst neemt.
9.4 Indien en voor zo ver als gevolg van buiten de invloedsfeer van Folloow liggende oorzaken vertraging
ontstaat in de levering cq. de uitvoering van de Overeenkomst dan wordt de leveringstermijn
dienovereenkomstig verlengd.
9.5 Folloow is gerechtigd om het leveren van Diensten op een Aansluiting (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk
te blokkeren ten behoeve van het uitvoeren van updates, systeemaanpassingen, technische
storingen en/of onderhoud, alsmede in geval van niet-naleving door Contractant of Eindgebruiker
van de Overeenkomst en/of het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en/of frauduleus gebruik
van de Producten en/of Diensten.

Artikel 10 SIM-kaarten

10.1 Folloow stelt bij afname van een Abonnement aan Contractant of Eindgebruiker éénmalig een of
meer SIM-kaarten ter beschikking, welke uitsluitend gebruikt mag worden in een product van
Folloow
10.2 Folloow blijft te allen tijde eigenaar van de SIM-Kaarten.
10.3 Contractant en Eindgebruiker dienen de SIM-Kaart(en) zorgvuldig te beschermen tegen verlies,
misbruik, diefstal of beschadiging en – indien een van deze omstandigheden zich niettemin
voordoet, Folloow daarvan onverwijld op de hoogte te brengen.
10.4 Alle kosten van gebruik en misbruik van de SIM-Kaart (alsmede van vervanging bij verlies of diefstal)
komen voor rekening van Contractant, evenals door Folloow geleden schade als gevolg van
frauduleus gebruik, misbruik, diefstal of beschadiging.
10.5 Folloow mag bij overmatig en/of onrechtmatig (data)verbruik het leveren van Diensten op een
Aansluiting (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk blokkeren cq. de SIM-kaart buiten gebruik stellen.
10.6 Folloow mag aan Contractant of Eindgebruiker ten behoeve van voortzetting van de levering van
Diensten aanwijzingen geven teneinde de SIM-kaart in te ruilen, indien daar naar het oordeel van
Folloow (technische) gronden voor zijn.
10.7 Contractant dient de SIM-kaart(en) na beëindiging van een Overeenkomst of een Abonnement aan
Folloow te retourneren dan wel (op aanwijzing van Folloow) te vernietigen.

Artikel 11 Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

11.1 Het risico verbonden aan (gebruik van) Producten, Diensten en/of Installatie gaat bij levering over op
Contractant of Eindgebruiker.
11.2 De door Folloow geleverde Producten blijven eigendom van Folloow tot het moment dat de
Contractant al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan Folloow uit hoofde van levering van het Product,
Installatie en Diensten heeft voldaan.
11.3 Ingeval Folloow een beroep doet op het in het voorgaande artikel genoemde eigendomsvoorbehoud
dan geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden. Op Contractant en Eindgebruiker rust
alsdan de verplichting om Folloow op haar eerste daartoe strekkende verzoek
ongehinderd toegang te verschaffen tot het (geïnstalleerde) Product en/of de ruimte waarin het
(geïnstalleerde) Product zich bevindt, teneinde Folloow in staat te stellen het Product terug te
nemen en daaraan volledige medewerking te verlenen (waaronder – maar niet beperkt tot – het in
staat stellen van Folloow een geïnstalleerd product te demonteren).
11.4 Het is Contractant en Eindgebruiker niet toegestaan om Producten, Installaties
of Diensten terzake waarvan op grond van het in dit artikel bepaalde nog een eigendomsvoorbehoud
van Folloow rust, op enigerlei wijze te vervreemden, te bezwaren, of anderszins hierop aan rechten
aan derden te verlenen. De Contractant is verplicht Folloow terstond schriftelijk in kennis te
stellen indien en voor zo ver enige derde rechten doet gelden op het Product waarop een
eigendomsvoorbehoud van Folloow rust.

Artikel 12 Reclame en Garantie

12.1 De Contractant dient het geleverde Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste
aantallen en soort Product. In geval er sprake is van redelijkerwijze waarneembare gebreken dan
dient de Contractant Folloow daarover binnen bekwame tijd (zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 5 werkdagen) en met opgave van de klachten schriftelijk (per aangetekende post) te
informeren.
12.2 In geval een afgeleverd Product of een door Folloow uitgevoerde Installatie gebreken vertoont dan
heeft de klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel dan wel vervanging (ter
keuze van Folloow). Indien er sprake is van een gebrekkig Product waarvan de Installatie is
uitgevoerd door een derde partij (niet door of via Folloow), dan heeft de Contractant slechts recht
op kosteloze vervanging van het betreffende Product, welke hem/haar binnen 7 dagen na ontvangst
door Folloow van het defecte Product zal worden toegezonden.
12.3 De in de voorgaande artikelen genoemde garantie geldt niet indien:
i. Enig gebrek het gevolg is van aan de Contractant of Eindgebruiker toe te rekenen oorzaak,
waaronder (maar niet beperkt tot) onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met handleidingen bij
het Product en/of blootstelling van een Product aan abnormale omstandigheden;
ii. Contractant of Eindgebruiker een Product zelf heeft gerepareerd (dan wel pogingen daartoe
heeft ondernomen) en/of heeft laten repareren dan wel heeft laten bewerken door een derde;
iii. Enig gebrek in een Product het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundig
handelen van een Installatie die niet is uitgevoerd door Folloow;
iv. Enig gebrek door de Contractant of Eindgebruiker is medegedeeld aan Folloow nadat 2 jaar is
verstreken na (op-)levering van een Product of een Installatie;
v. Voor zover enig gebrek voortvloeit uit van overheidswege bepaalde voorschriften;
vi. Er sprake is van water-, val- en/of stofschade aan het Product.

Artikel 13 Overmacht

13.1 In geval zich aan de zijde van Folloow en/of Contractant een situatie voordoet als bedoeld in artikel
6:75 BW (“overmacht”) dan is Folloow gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit
hoofde van Overeenkomst en/of Abonnement op te schorten. Indien de toestand van overmacht
langer aanhoudt dan een periode van 6 maanden dan is Folloow gerechtigd de Overeenkomst en/of
het Abonnement te ontbinden. Zodanige ontbinding zal Contractant of Eindgebruiker nimmer recht
geven op retour ontvangst van reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding.
13.2 Onder overmacht aan de zijde van Folloow wordt onder meer begrepen iedere van buiten komende
oorzaak die aan beschikbaarheid van het Netwerk in de weg staat cq. deze beperkt en/of
Folloow verhindert haar verplichtingen jegens Contractant of Eindgebruiker na te komen.

Artikel 14 Verplichtingen van Contractant en Eindgebruiker

14.1 Contractant en Eindgebruiker staan in voor het normaal gebruik van de Aansluitingen en zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de Diensten en
de Aansluiting.
14.2 Het gebruik van functionaliteiten geboden door Folloow via de hardware en/of de software zijn
volledig voor risico en verantwoordelijkheid van Contractant (en Eindgebruiker). Contractant
aanvaard hierin de volledige verantwoordelijkheden en risico’s dat de functionaliteiten welke
gebruikt worden op moment dat deze in de situatie waarin deze worden gebruikt geacht worden
veilig te zijn voor zowel gebruiker als omgeving en in lijn te zijn met geldende wet/regelgevingen.
14.3 Contractant en Eindgebruiker dienen Folloow (in de ruimste zin des woords) in staat te stellen aan
haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Abonnementen te voldoen, op de
door Folloow aangegeven wijze. Schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet voldoen door
Contractant of Eindgebruiker aan deze verplichting komen voor hun rekening.
14.4 Contractant en Eindgebruiker vrijwaren Folloow voor alle aanspraken van derden die verband
houden met en/of voortvloeien uit het gebruik door Contractant en Eindgebruiker van de door
Folloow geleverde Producten en Diensten.
14.5 Het is Contractant en Eindgebruiker niet toegestaan om Producten of Diensten (op welke wijze dan
ook) te vervreemden, anders dan met de uitdrukkelijk, schriftelijke en voorafgaande toestemming
van Folloow.

Artikel 15 Persoons- en verkeersgegevens

Voor meer informatie en de voorwaarden inzake de verwerking van persoons- en verkeersgegevens door
Folloow wordt u verwezen naar onze privacy statement welke te vinden is via
www.folloow.nl/privacystatement

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Folloow is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering
van een Overeenkomst of een Abonnement, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
16.2 Folloow is slechts aansprakelijk voor directe schade (niet zijnde gederfde winst, bedrijfsschade,
vertragingsschade, immateriële schade, en andere indirecte schade) ontstaan door een aan haar
toerekenbare tekortkoming.
16.3 De aansprakelijkheid van Folloow jegens opdr voortvloeiende uit of verband houdende met de
Installatie en/of de levering van Producten en/of Diensten, is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald onder de door Folloow gesloten (aansprakelijkheids-
)verzekering(en). Indien en voor zo ver om welke reden dan ook uitkering onder voornoemde
verzekering(en) uitblijft, is de aansprakelijkheid van Folloow beperkt tot een bedrag ter grootte van
de door haar met betrekking tot de betreffende Installatie en/of de levering van Producten en/of
Diensten in rekening gebrachte bedragen (exclusief BTW).
16.4 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Folloow niet aansprakelijk
voor schade ten gevolge van (i) onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van Producten en
Diensten, (ii) onbeschikbaarheid of onjuistheid van GPS informatie of notificatie informatie,
(iii) verlies, diefstal, misbruik of beschadiging van een SIM-kaart, (iv) verlies van inloggegevens,
(v) plaatsing of gebruik van een Product, (vi) storingen aan server- of internetsystemen, (vii)
storingen cq. onbereikbaarheid van het Netwerk en/of onderbreking of stopzetting van de Diensten
met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, (viii) tekortkomingen van aanbieders van
Telecommunicatiediensten, (ix) verlies van gegevens, (x) beperkingen als gevolg van de gebruikte
soft- en hardware, (xi) opvolging van adviezen en/of aanbevelingen van Folloow, (xii) onjuiste
interpretatie van door Folloow – al dan niet via haar website – verstrekte informatie.
16.5 Op de Contractant rust de verplichting om schadegevallen onverwijld, maar in alle gevallen binnen 3
werkdagen nadat hij/zij de schade ontdekt dan wel redelijkerwijze had behoren te
ontdekken, schriftelijk aan Folloow te melden, op straffe van verval van ieder recht op
schadevergoeding.
16.6 Contractant zal te allen tijde Folloow altijd in staat te stellen schade zelf ongedaan te maken. Indien
en voor zo ver Contractant of Eindgebruiker schade doet herstellen door een derde partij zonder de
daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk goedkeuring van Folloow dan vervalt het recht
om terzake vergoeding van Folloow te vorderen.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Alle intellectuele- en/of industriële eigendom verband houdend met Producten en Diensten komen
toe aan Folloow. Contractant en Eindgebruiker hebben op zodanige rechten geen aanspraak, anders
dan de gebruiksrechten verleend bij Overeenkomst en/of in deze Algemene Vooraarden.
17.2 Het is Contractant en Eindgebruiker niet toegestaan om wijzigen aan te brengen in het door
Folloow geleverde, waaronder het verwijderen of wijzigen
van aanduidingen terzake van auteursrechten, woord- en/of beeldmerken en/of handelsnamen.
17.3 In geval van inbreuk door Contractant of Eindgebruiker op enig recht van intellectuele- en/of
industriële eigendom dan wel het in dit artikel bepaalde, verbeuren zij een direct opeisbare boete
van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro), onverminderd het recht van Folloow om de
werkelijke geleden schade te verhalen en nakoming van dit artikel te vorderen.

Artikel 18 Klachten, Geschillen en rechtskeuze

18.1 Op alle Overeenkomsten en Abonnementen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Contractant dient zich ingeval van klachten of geschillen met betrekking tot een Overeenkomst of
een Abonnement in eerste instantie te richten tot Folloow, conform het bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden. Folloow spant zich in om een klacht binnen 30 dagen na ontvangst te behandelen en
met Contractant in overleg te treden.
18.3 In geval een geschil tussen partijen niet op de wijze als in het voorgaande artikellid bedoeld opgelost
wordt dan is de Rechtbank Zuid-Nederland bevoegd om van zodanige geschillen kennis te nemen.

Interesse in een volgsysteem van Folloow?

Neem dan gemakkelijk contact met ons op en licht jouw situatie toe. Wij denken vrijblijvend met je mee!

We helpen je graag verder

Stuur ons een berichtje of stel je vraag via de telefoon! Wij hechten veel waarde aan jouw vraag en staan je snel en vriendelijk te woord.

+31 (0)85 2109011 +32 (0)3 500 95 95 sales@folloow.com

Ma. t/m vr. van 08.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
Reactie binnen 24 uur

Neem contact op